Privacyverklaring Caravanbedrijf de Schutskooi BV

Caravanbedrijf De Schutskooi BV, gevestigd aan de Nijverheidsstraat 4, 5331PT te Kerkdriel. Ingeschreven bij de KvK onder nummer 11016870, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld op 21 juni 2018 en is dynamisch. Dit houdt in dat op basis van wijzigingen in de wet en regelgeving of onze bedrijfsvoering er aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Daarom adviseren wij u om desgewenst onze privacyverklaring periodiek te lezen.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via [email protected].

Persoonsgegevens die Caravanbedrijf De Schutskooi BV verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:
* Voor- en achternaam
* Geslacht
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Gegevens over jouw activiteiten op onze website
* Bankrekeningnummer
* Kenteken
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Daarnaast verwerken wij, uitsluitend van personeel:
* Burger servicenummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Caravanbedrijf De Schutskooi BV verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel verwerkt Caravanbedrijf De Schutskooi BV persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Om de overeenkomst met jou op goede wijze uit te voeren.
* Voor het vastleggen van afspraken in de planning.
* Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst.
* Voor vastlegging in onze administratie.
* Activiteiten gericht op relatiemarketing

Geautomatiseerde besluitvorming

Caravanbedrijf De Schutskooi BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Caravanbedrijf De Schutskooi BV persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met [email protected].

Delen van persoonsgegevens door Caravanbedrijf De Schutskooi BV met derden

We delen jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, onze bedrijfsvoering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Caravanbedrijf De Schutskooi BV, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Google Suite.
Onderstaande leveranciers verwerken persoonsgegevens van Caravanbedrijf de Schutskooi en zijn zelf verwerkingsverantwoordelijken uit hoofde van hun activiteiten: Quees (Salarisadministatie), Zwanenberg Advies Berlicum BV (accountant), Richting office Dethleffs, RDW en VCN(Arbodienst).

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten 'delen van gegevens' met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw Gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te laten dragen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caravanbedrijf De Schutskooi BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Caravanbedrijf De Schutskooi BV persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
* Computers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
* We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje.
* Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt gemonitord.
* Alle medewerkers van Caravanbedrijf De Schutskooi BV die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
* Fysieke documenten met persoonsgegevens zijn in afgesloten kasten opgeborgen.
* Vernietiging van persoonsgegevens vindt zorgvuldig plaats, zowel digitaal als fysiek.